banner promujący konkurs z luksusowym wydaniem zmierzchu
06/12/2023

Konkurs! Wygraj wydanie specjalne ZMIERZCHU

REGULAMIN KONKURSU „ZMIERZCH”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej: Konkursem) jest Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24, BDO: 000108370, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000183838, z kapitałem zakładowym w wysokości 8.300.000 zł (w całości opłaconym), NIP: 7822282471.
1.2. Czynności wykonawcze Konkursu należą do Organizatora.
1.3. Konkurs ma na celu promocję dzieł literackich i jest konkursem z dziedziny kultury i sztuki i ma na celu promocję czytelnictwa.
1.4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 6.12.2023 r. do dnia 10.12.2023 r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone po jego zakończeniu, najpóźniej do dnia: 12.12.2023 r. na profilu Instagramowym @wydawnictwo_time4ya, tj. https://www.instagram.com/wydawnictwo_time4ya/
1.5. W konkursie może wziąć udział każdy, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu Konkursu. Przez uczestnika Konkursu (zwanego dalej „Uczestnikiem”) rozumie się osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie, których opiekun prawny wyraził uprzednią zgodę na udział w Konkursie.
1.6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
1.7. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytanie: „Kto z bohaterów Zmierzchu jest Twoim ulubionym i dlaczego?” zwane dalej „Dziełem”. Dzieło należy opublikować w treści formularza konkursowego Organizatora ogłaszającego Konkurs.
2.2. O dochowaniu terminu przesłania odpowiedzi decyduje data przesłania formularza zawierającego odpowiedź. Liczy się tylko pierwsza odpowiedź, kolejne odpowiedzi tego samego Uczestnika nie będą brane pod uwagę.
2.3. Opublikowanie Dzieła w związku z Konkursem Organizatora oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody osobiście lub jako opiekun prawny na warunki regulaminu Konkursu, a także pełne zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności przez Uczestnika.
2.4. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację Dzieła wraz z oznaczeniem swojego autorstwa za pośrednictwem profilu Organizatora na Instagramie, w tym na rozpowszechnienie swojego wizerunku jeżeli Uczestnik utrwalił je na przesłanego w ramach konkursu Dzieła.

3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE
3.1. Nagrodą w konkursie są 3 książki „ZMIERZCH. Wydanie specjalne”. Wyróżnione zostaną 3 osoby i każda z nich otrzyma jeden egzemplarz. Nagrody zostaną przyznane tym Uczestnikom, których odpowiedzi zostaną uznane za najbardziej kreatywne i twórcze.
3.2. Wyboru zwycięskich odpowiedzi dokona komisja konkursowa (zwana dalej: „Komisją”), w skład której będzie wchodzić trzech przedstawicieli Organizatora. Posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu Konkursu, w terminie ustalonym przez Komisję. Do zadań Komisji należy w szczególności:
a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b. ocena odpowiedzi, według kryteriów, o których mowa w pkt 2.,
c. przyznawanie nagród,
d. udział w wydawaniu nagród,
e. prowadzenie postępowania reklamacyjnego.
3.3. Komisja dokona wyboru najlepszej odpowiedzi oceniając zgłoszenia według kryterium oryginalności i niepowtarzalności. Decyzja Komisji jest ostateczna.
3.4. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez opublikowanie ich na profilu Instagram Organizatora, na którym zamieszczone zostało ogłoszenie konkursowe, w terminie określonym w punkcie 1.4. Regulaminu.

4. ODBIÓR NAGRÓD
4.1. Nagrody zostaną wysłane na koszt własny Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adresy podane przez laureatów w prywatnej wiadomości wysłanej do Organizatora za pośrednictwem pozostawionego przez uczestnika adresu e-mail. Uprzednio Organizator poprosi osoby, którym nagroda została przyznana o wysłanie w wiadomości prywatnej adresu do wysyłki.
4.2. Warunkiem otrzymania nagrody jest przestrzeganie przez Uczestnika Konkursu postanowień Regulaminu.
4.3. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.
4.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana przez nagrodzonego Uczestnika w ciągu miesiąca, prawo do nagrody wygasa. Nagroda w takim przypadku pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5. PRAWA AUTORSKIE
5.1. Uczestnik Konkursu przez akceptację Regulaminu, oświadcza, że Dzieło jest jego autorstwa i nie narusza żadnych praw osób trzecich. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki prawne i faktyczne calem zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich.
5.2. Organizator, z chwilą wydania nagrody, nabywa własność nagrodzonych odpowiedzi oraz całość autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych – w stosunku do nagrodzonej odpowiedzi, stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.),
na następujących, znanych w chwili wydania nagrody, polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. wprowadzanie do obrotu oryginału Dzieła oraz jego opracowaniami
– wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy (w Polsce i za granicą),
c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej,
na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy,
d. modyfikowanie utworów w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części,
e. swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez Organizatora,
f. modyfikowanie odpowiedzi w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów odpowiedzi lub całości.
5.2. Laureatowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Dzieła na każdym odrębnym polu eksploatacji.
5.3. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania nagrodzonego Dzieła, odpowiedniego opracowywania Dzieła. Zgłoszenie Dzieła do Konkursu oznacza zgodę na publiczne udostępnieniu nagrodzonego Dzieła w terminie wybranym przez Organizatora oraz rezygnację z nadzoru nad sposobem korzystania z Dzieła jako utworu.
5.4. Na żądanie Organizatora, laureat Konkursu zobowiązuje się podpisać z Organizatorem umowę potwierdzającą przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dzieła na Organizatora, uwzględniającą założenia wskazane w pkt 5.1 – 5.3.

6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
6.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.
6.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
6.4. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu o decyzji Komisji Konkursowej zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.
7.2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator.
8.2. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu przez Organizatora można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem maila: rodo@publicat.pl.
8.3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu przeprowadzenie konkursu i przekazania nagrody laureatom, co odbywa się na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj. uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest możliwość przeprowadzenia Konkursu oraz komunikacji z Uczestnikami konkursu, a ponadto dane będą także przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
8.4. Dostęp do danych osobowych Uczestników Konkursu będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Organizatora, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na rzecz Organizatora usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi hostingowe oraz portalowi społecznościowemu za pośrednictwem którego prowadzony jest Konkurs.
8.5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przez Organizatora przetwarzane przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z realizacją Konkursu.
8.6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Brak podania danych w tym zakresie uniemożliwi zidentyfikowanie osób biorących udział w Konkursie, a następnie wyłonienia laureata i przekazania nagrody.
8.7. Uczestnikowi Konkursu przysługują następujące prawa związane z faktem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora:
a) prawo dostępu do danych: w każdej chwili Uczestnik Konkursu może zasięgnąć informacji o tym, jakie dane osobowe Organizator przechowuje,
b) prawo do sprostowania danych: Uczestnik Konkursu może żądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także uzupełnienia niekompletnych danych,
c) prawo do ograniczenia danych: Uczestnik Konkursu może żądać, aby przetwarzanie jego danych osobowych ograniczyło się wyłącznie do ich przechowywania,
d) prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym): Uczestnik konkursu może żądać usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Uczestnik Konkursu nie może skorzystać z tego prawa w sytuacji, gdy nie minął okres przez jaki możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.
8.8. W oparciu o dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje. Nie będą podlegały profilowaniu.
8.9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdyby Organizator przetwarzał dane osobowe w sposób niezgodny z prawem.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1. Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną pod adres Publicat S.A., ul. Chlebowa 24, 61-003 Poznań. Regulamin dostępny będzie również w siedzibie Publicat S.A. oraz stronie: https://publicat.pl/aktualnosci/konkurs-wygraj-wydanie-specjalne-zmierzchu/ . Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach reklamowych (w tym na plakatach informacyjnych) mają charakter jedynie informacyjny.
9.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.3. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres siedziby Organizatora albo oświadczenie zgłoszone Organizatorowi w prywatnej wiadomości za pośrednictwem jego profilu na Instagramie.
9.4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
9.5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez uczestnika na osobę trzecią.

Wersja Regulaminu Konkursu z dnia 06.12.2023 r.