Regulamin konkursowy

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, ma charakter ramowy. Jego postanowienia odnoszą się do wszelkich konkursów, zwanych dalej łącznie „Konkursami” lub każdy z osobna „Konkursem”, organizowanych przez Organizatora za pośrednictwem portali facebook.com, tiktok.com, instagram.com.
1.2 Organizatorem konkursu (zwanego dalej: Konkursem) jest Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24, BDO: 000108370, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000183838, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.000.000 zł (w całości opłaconym), NIP: 7822282471, działający pod markami „Wydawnictwo Papilon”, „Centrum Edukacji Dziecięcej”, „Wydawnictwo Publicat, e-mail kontaktowy: konkurs@publicat.pl (dalej: „Organizator”).
1.2 Czynności wykonawcze Konkursu należą do Organizatora.
1.3 Konkurs ma na celu promocję dzieł literackich i jest konkursem z dziedziny kultury i sztuki, i ma na celu promocję czytelnictwa.
1.4 Konkursy są organizowane za pomocą publikacji postów konkursowych na fanpage’u Organizatora na portalach facebook.com, tiktok.com, instagram.com:

https://www.facebook.com/wydawnictwopublicat
https://www.facebook.com/wydawnictwopapilon
https://www.facebook.com/CentrumEdukacjiDzieciecej
https://www.instagram.com/wydawnictwo_papilon/
https://www.instagram.com/centrum_edukacji_dzieciecej/
https://www.instagram.com/wydawnictwo_publicat/
https://www.tiktok.com/@grupa_publicat_sa
https://www.tiktok.com/@wydawnictwopapilon

zwanych dalej „Postami konkursowymi”. Post konkursowy wskazywać będzie zawsze wyraźnie, iż dotyczy organizacji Konkursu. Jakiekolwiek inne posty nie będą traktowane jako Posty konkursowe.
1.5 W Poście konkursowym podawane będą każdorazowo informacje dotyczące:
a. przedmiotu Konkursu,
b. terminu, w którym udzielać można odpowiedzi konkursowych,
c. terminu ogłoszenia zwycięzców Konkursu,
d. liczby oraz rodzaju nagród przewidzianych dla zwycięzców Konkursu – w tym za zajęcie określonych miejsc w Konkursie,
e. zasadach przyznawania nagród, jeśli będą odbiegały od zasady ogólnej wyrażonej w §3 ust. 2 Regulaminu,
f. linku do aktualnej wersji Regulaminu.
1.6 W Konkursie może wziąć udział każdy, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu Konkursu. Przez uczestnika Konkursu (zwanego dalej „Uczestnikiem”) rozumie się osoby pełnoletnie lub niepełnoletnie, których opiekun prawny wyraził uprzednią zgodę na udział w Konkursie.
1.7 Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
1.8 Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.9 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest polubienie Posta konkursowego oraz za pomocą komentarza udzielenie odpowiedzi na zamieszczone w nim pytanie lub (w zależności od zadania) publikację pracy z konkretnym hashtagiem # i oznaczeniem Organizatora lub wysłanie odpowiedzi mailowej na mail wskazany przez organizatora.
2.2 Każdy Uczestnik może zgłosić swój udział, udzielając tylko jednej odpowiedzi. Jeśli udzieli więcej odpowiedzi, tylko pierwsza będzie brana pod uwagę. Jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną nagrodę w danym Konkursie.
2.3 Odpowiedzi na zadanie w Poście konkursowym udzielać można w terminie wyznaczonym w Poście konkursowym. O dochowaniu terminu przesłania Pracy decyduje data publikacji (bądź data otrzymania maila przez Organizatora).
2.4 W terminie wskazanym w Poście konkursowym Organizator opublikuje listę nagrodzonych Uczestników. Publikacja nastąpi za pomocą posta (wpisu) na fanpage’u Organizatora na którym odbywał się konkurs.
2.5 Opublikowanie (bądź wysłanie mailem) Pracy w związku z Konkursem Organizatora oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody osobiście lub jako opiekun prawny na warunki regulaminu Konkursu, a także pełne zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności przez Uczestnika.
2.6 Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację Pracy wraz z oznaczeniem swojego autorstwa za pośrednictwem profilu Organizatora na platformie, na której odbywał się konkurs, w tym na rozpowszechnienie swojego wizerunku jeżeli Uczestnik utrwalił je na przesłanej w ramach konkursu Pracy.

 

3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

3.1 Liczba oraz rodzaj nagród przewidzianych w danym Konkursie zostają wskazane każdorazowo w Poście konkursowym.
3.2 Zasadą ogólną jest, iż nagrody otrzymują Uczestnicy, których odpowiedzi Organizator uzna za najciekawsze. Konkursy mają co do zasady charakter kreatywny i grono nagrodzonych Uczestników wybrane zostaje według uznania Organizatora.
3.3 W przypadku, w którym przedmiotem Konkursu będzie udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie merytoryczne, nagrody otrzymają Uczestnicy, którzy odpowiedzi udzielili najszybciej albo Uczestnicy wyłonieni według innej zasady wskazanej w Poście konkursowym. Zasady przyznawania nagród odbiegające od zasady ogólnej wyrażonej w pkt. 3.2 powyżej wskazane zostaną każdorazowo w Poście konkursowym.
3.4 Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez opublikowanie ich na profilu Organizatora, na którym zamieszczone zostało ogłoszenie konkursowe, w terminie określonym w Poście konkursowym.

 

4. ODBIÓR NAGRÓD

4.1 Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o zwycięstwie i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej przesłanej na profil, z którego Uczestnik przesłał Pracę Konkursową.
4.2 Na wiadomość informującą o zwycięstwie Organizator prosi o podanie danych niezbędnych do przesłania Nagrody w formie wiadomości zwrotnej.
4.3 Nagrody w postaci książek zostaną wysłane na koszt własny Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adresy podane przez laureata w prywatnej wiadomości wysłanej do Organizatora. Uprzednio Organizator poprosi osobę lub osoby, którym nagroda została przyznana o wysłanie w wiadomości prywatnej adresu do wysyłki.
4.4 Warunkiem otrzymania nagrody jest przestrzeganie przez Uczestnika Konkursu postanowień Regulaminu.
4.5 Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.
4.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana przez nagrodzonego Uczestnika w ciągu miesiąca, prawo do nagrody wygasa. Nagroda w takim przypadku pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

5. PRAWA AUTORSKIE

5.1 Uczestnik Konkursu przez akceptację Regulaminu, oświadcza, że Praca jest jego autorstwa i nie narusza żadnych praw osób trzecich. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki prawne i faktyczne celem zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich.
5.2 Organizator, po wydaniu nagrody, nabywa własność nagrodzonych odpowiedzi oraz całość autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych – w stosunku do nagrodzonej odpowiedzi, stanowiącej utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), na następujących, znanych w chwili wydania nagrody, polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. wprowadzanie do obrotu oryginału Dzieła oraz jego opracowaniami – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy (w Polsce i za granicą),
c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy,
d. modyfikowanie utworów w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części,
e. swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez Organizatora,
f. modyfikowanie odpowiedzi w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów odpowiedzi lub całości.
5.3 Laureatowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Pracy na każdym odrębnym polu eksploatacji.
5.4 Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania nagrodzonej Pracy, odpowiedniego opracowywania Pracy. Zgłoszenie Pracy do Konkursu oznacza zgodę na publiczne udostępnieniu nagrodzonej Pracy w terminie wybranym przez Organizatora oraz rezygnację z nadzoru nad sposobem korzystania z Pracy jako utworu.
5.5 Na żądanie Organizatora, laureat Konkursu zobowiązuje się podpisać z Organizatorem umowę potwierdzającą przeniesienie majątkowych praw autorskich do Pracy na Organizatora, uwzględniającą założenia wskazane w pkt 5.1 – 5.3.

 

6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1 Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.
6.2 Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6.3 Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
6.4 Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu o decyzji Komisji Konkursowej zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.
7.2 Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

 

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1 Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator.
8.2 Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu przez Organizatora można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem maila: rodo@publicat.pl.
8.3 Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu przeprowadzenie Konkursu i przekazania nagrody laureatom, co odbywa się na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj. uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest możliwość przeprowadzenia Konkursu oraz komunikacji z Uczestnikami konkursu, a ponadto dane będą także przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
8.4 Dostęp do danych osobowych Uczestników Konkursu będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Organizatora, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na rzecz Organizatora usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi hostingowe oraz portalowi społecznościowemu za pośrednictwem którego prowadzony jest Konkurs.
8.5 Dane osobowe uczestników Konkursu będą przez Organizatora przetwarzane przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych realizacją Konkursu.
8.6 Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Brak podania danych w tym zakresie uniemożliwi zidentyfikowanie osób biorących udział w Konkursie, a następnie wyłonienia laureata i przekazania nagrody.
8.7 Uczestnikowi Konkursu przysługują następujące prawa związane z faktem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora:
a. prawo dostępu do danych: w każdej chwili Uczestnik Konkursu może zasięgnąć informacji o tym, jakie dane osobowe Organizator przechowuje,
b. prawo do sprostowania danych: Uczestnik Konkursu może żądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także uzupełnienia niekompletnych danych,
c. prawo do ograniczenia danych: Uczestnik Konkursu może żądać, aby przetwarzanie jego danych osobowych ograniczyło się wyłącznie do ich przechowywania,
d. prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym): Uczestnik konkursu może żądać usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Uczestnik Konkursu nie może skorzystać z tego prawa w sytuacji, gdy nie minął okres przez jaki możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.
8.8 W oparciu o dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje. Nie będą podlegały profilowaniu.
8.9 Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdyby Organizator przetwarzał dane osobowe w sposób niezgodny z prawem.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1 Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną pod adres Publicat S.A., ul. Chlebowa 24, 61-003 Poznań. Regulamin dostępny będzie również w siedzibie Publicat S.A. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach reklamowych (w tym na plakatach informacyjnych) mają charakter jedynie informacyjny.
9.2 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
9.3 Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres siedziby Organizatora albo oświadczenie zgłoszone Organizatorowi w prywatnej wiadomości za pośrednictwem jego profilu na Instagramie.
9.4 W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.
9.5 Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez uczestnika na osobę trzecią.

Wersja Regulaminu Konkursu z dnia 02.08.2023 r