Grupa Publicat

Grupa wydawnicza Publicat SA

„Pracujemy z pasją. Słuchamy czytelników. Wykorzystujemy ogromne doświadczenie wysokiej klasy specjalistów i nową energię czeladników branży wydawniczej. Każda książkowa premiera jest dla nas Wydarzeniem przez duże W.  Kochamy to, co robimy”.

Firma rozpoczęła działalność w 1990 roku pod nazwą Podsiedlik-Raniowski i Spółka. Na początku specjalizowała się w książkach dla dzieci, stopniowo poszerzając ofertę o tytuły popularnonaukowe, poradnikowe i beletrystykę.

Nazwę PUBLICAT S.A. przyjęto w marcu 2004 roku, w związku z planowanym dynamicznym poszerzaniem oferty. W 2004 roku w skład grupy PUBLICAT weszło wrocławskie Wydawnictwo Dolnośląskie. W roku 2005 dołączyło do niej katowickie Wydawnictwo Książnica. Kolejny rok to wydzielenie programu książek dla dzieci i objęcie ich nazwą Papilon. W roku 2007 częścią grupy stała się warszawska Elipsa a w roku 2023 grupa utworzyła nowy Imprint skupiający się na literaturze młodzieżowej – Time4Ya.

Struktura firmy oparta jest na doświadczonych wydawcach, którzy zajmują się określonymi segmentami programu edytorskiego. Korzystają oni z bogatych zasobów grupy (m.in. archiwum materiałów ilustracyjnych i fotograficznych, zespołu redaktorów i grafików). Docierają do czytelników przez wspólny Pion sprzedaży z siecią przedstawicieli obejmującą całą Polskę.

Książki grupy oferowane są w księgarniach, sieciach księgarskich, hurtowniach, marketach, dyskontach oraz przez internet.

W skład Grupy wydawniczej PUBLICAT S.A. wchodzą wydawnictwa:
Papilon książki dla dzieci do lat 12.
Publicat – książki popularnonaukowe, krajoznawcze i poradniki, przeznaczone dla dorosłych i młodzieży.
Dolnośląskie – beletrystyka (m.in. kryminał, literatura faktu) oraz biografie.
Książnica – beletrystyka (m.in. literatura kobieca, powieść historyczna, literatura piękna).

Time4Ya – książki młodzieżowe, powieści Young Adult i New Adult.

Siedziba główna firmy mieści się w Poznaniu, gdzie powstają również tytułu wydawnictw Papilon i Publicat. Książki Wydawnictwa Dolnośląskiego, Książnicy i Time4Ya przygotowywane są we wrocławskim oddziale grupy.

Oferta

PUBLICAT S.A. jest grupą wydawniczą publikującą książki adresowane do:
dzieci (klasyka, autorzy współcześni, książki edukacyjne),
młodzieży (beletrystyka, książki popularnonaukowe i edukacyjne, powieści YA & NA),
dorosłych czytelników (beletrystyka, poradniki).

Katalog grupy PUBLICAT S.A. obejmuje więc pełną ofertę rynkową: od książek dla dzieci przez publikacje popularnonaukowe i poradniki po książki z zakresu literatury faktu i literatury pięknej. Grupa wydawnicza Publicat S.A. jest jednym z największych wydawców w Polsce.

Dane Spółki

 

Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000183838,
Regon: 634540062
NIP 7822282471
numer BDO: 000108370

Kapitał zakładowy 4.000.000 zł, w całości opłacony

Bank: mBank S.A., Oddział Korporacyjny Poznań

nr rachunku: 22 1140 1124 0000 2697 0300 1001

 

 

Grupa wydawnicza Publicat SA

„We work with passion. We listen to our readers. We harness the vast experience of top-notch specialists and the fresh energy of apprentices in the publishing industry. Every book release is a major Event for us. We love what we do”.

It all began in 1990 under the name Podsiedlik-Raniowski & Partners. Initially specializing in children’s books, we gradually expanded our offering to include popular science, self-help books, and fiction titles

The name PUBLICAT S.A. was adopted in March 2004, as part of our planned dynamic expansion. In 2004, Wrocław-based Wydawnictwo Dolnośląskie joined the PUBLICAT group. In 2005, Katowice-based Wydawnictwo Książnica became part of the group. The following year marked the establishment of the Papilon brand, dedicated to children’s books. In 2007, Warsaw-based Elipsa became part of the group and in 2023, the group created a new Imprint focusing on youth literature – Time4Ya.

The company’s structure is built upon experienced publishers who oversee specific segments of the editorial program. They have access to the rich resources of the group, including an archive of illustrative and photographic materials, as well as a team of editors and graphic designers. They reach readers through a unified Sales Department and a representative network covering the entire Poland.

The group’s books are available in bookstores, bookstore chains, wholesalers, supermarkets, discount stores, and online.

The publishing group PUBLICAT S.A. include following publishing houses:

  • Papilon – children’s books
  • Publicat – self-help books, popular science books
  • Dolnośląskie – fiction (including crime fiction, non-fiction) and biographies.
  • Książnica – fiction (including women’s literature, historical novels, )
  • Time4Ya – youth books, Young Adult and New Adult novels.

The company’s headquarters are located in Poznań, where titles from Papilon and Publicat are also produced. Books from Wydawnictwo Dolnośląskie, Książnica and Time4Ya are prepared at the Wrocław branch of the group.

Our offer

PUBLICAT S.A. is a publishing group that publishes books targeting:

  • Children (classics, contemporary authors, educational books)
  • Youth (fiction, popular science and educational books)
  • Adult readers (fiction, guidebooks)

The catalog of PUBLICAT S.A. covers the full market offering: from children’s books to popular science publications and self-help books, as well as non-fiction and literary fiction. The Publicat S.A. publishing group is one of the largest publishers in Poland.