Jesteś tutaj

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.publicat.pl, jest prowadzony przez Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Chlebowej 24, wpisanej przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000183838, NIP: 7822282471, REGON: 634540062, z kapitałem zakładowym w wysokości 8.300.000,00 złotych (opłaconym w całości)

Niniejszy regulamin sklepu internetowego www.publicat.pl określa szczegółowe warunki i zasady zawierania oraz realizacji umów sprzedaży zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

 

§ 1 Definicje

 1. Sprzedawca - Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Chlebowej 24, wpisana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000183838, NIP: 7822282471, REGON: 634540062, z kapitałem zakładowym w wysokości 8.300.000,00 złotych (opłaconym w całości);
 2. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca, który zalogował się na stronie internetowej Sprzedawcy zakładając indywidualne konto, jak również Konsument lub Przedsiębiorca nielogujący się na stronie internetowej Sprzedawcy, tj. nieposiadający indywidualnego konta;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 5. Produkty – zaprezentowane na stronie internetowej Sprzedawcy towary, w tym w szczególności książki dla dzieci, książki dla młodzieży, poradniki, książki popularnonaukowe, albumy, literatura piękna, literatura faktu, a także audiobooki oraz e-booki, które mogą być przedmiotem Zamówienia Klienta;
 6. Zamówienie – oferta Klienta zawarcia Umowy na warunkach wynikających z Regulaminu;
 7. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zgodnie z Zamówieniem;
 8. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.publicat.pl;
 9. Koszyk – funkcja Sklepu umożliwiająca Klientowi weryfikację oraz modyfikację danych zakupionych Produktów, w szczególności ich ilość, adres dostawy, dane Klienta, w tym dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, jak również uzyskanie rabatu poprzez wpisanie kodu;
 10. Newsletter – bezpłatny biuletyn informacyjny Sklepu zawierający w szczególności informacje o akcjach promocyjnych, systemach rabatowych oraz programach lojalnościowych, nowościach w Sklepie, którego otrzymywanie możliwe jest po zapisaniu się na stronie internetowej Sklepu bądź podczas logowania się na indywidualne konto i wyrażeniu przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną;
 11. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.publicat.pl

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet przez stronę internetową www.publicat.pl, w oparciu o Regulamin.
 2. Sprzedawca jest właścicielem Sklepu i jedynym podmiotem odpowiedzialnym za Sklep.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji ze sprzedaży niektórych Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do Sklepu, zmiany cen i rabatów Produktów, przy czym Klienta i Sprzedawcę wiąże cena i rabat Produktu zaprezentowana na stronie internetowej Sklepu w chwili składania przez Klienta Zamówienia.
 4. Sprzedawca może wprowadzić akcje promocyjne, systemy rabatowe oraz programy lojalnościowe na stronie internetowej Sklepu, odwoływać ich obowiązywanie bądź wprowadzać do nich zmiany, przy czym Klienta i Sprzedawcę wiążą zasady akcji promocyjnej, systemu rabatowego oraz programu lojalnościowego obowiązujące w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Warunki uczestnictwa w akcjach promocyjnych, systemach rabatowych oraz programach lojalnościowych określane będą w Regulaminie, Newsletterze lub na stronie internetowej Sklepu.
 5. Każdy Klient korzystający z Newslettera ma możliwość otrzymania kodu rabatowego uprawniającego go do skorzystania w szczególności ze specjalnej promocji eventowej, otrzymania upustu cenowego, dodatkowego rabatu liczonego od wartości Zamówienia, darmowej przesyłki bądź innych akcji promocyjnych, systemów rabatowych oraz programów lojalnościowych organizowanych przez Sprzedawcę.
 6. W ramach jednego zamówienia realizowanego w Sklepie, Klient może wykorzystać tylko jeden kod rabatowy. Kody rabatowe nie sumują się. Kody rabatowe nie łączą się z jakimikolwiek innymi akcjami promocyjnymi w Sklepie.
 7. W dziale „Tania książka” dostępna jest oferta Produktów sprzedawanych w systemie rabatowym. Wysokość rabatu oraz cena przed i po rabacie wskazana została przy każdym Produkcie. Rabat liczony jest od kwoty brutto. Oferta nie łączy się z innymi rabatami, kodami rabatowymi oraz promocjami.
 8. Klient decydujący się na zapisanie na Newsletter jest zobowiązany do podania adresu e-mail, na który będzie otrzymywał Newsletter. Po zapisaniu się na Newsletter, Klient otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail potwierdzająca uruchomienie Newslettera.
 9. Klient może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Newslettera poprzez odesłanie oświadczenia o rezygnacji na adres e-mail, z którego otrzymuje Newsletter.
 10. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania przez Klienta Zamówienia.
 11. Składając Zamówienie Klient wyraża zgodę i zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 12. Klient obowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 13. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności do przeglądania jego zawartości oraz dokonywania zakupów, niezbędne są następujące wymagania techniczne: a) komputer z dostępem do Internetu,  b) przeglądarka internetowa typu Internet Explorer, Google, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, c) aktywne konto poczty elektroniczne (e-mail), d) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies.
 14. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktów bez wad.

§ 3 Składanie Zamówienia

 1. Klient składa Zamówienie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 2. Klient może złożyć Zamówienie wybierając jedną z trzech opcji prezentowanych na stronie internetowej Sklepu:
  • dokonując zakupu bez logowania,
  • posiadając indywidualne konto jako stały klient Sklepu, po zalogowaniu się,
  • dokonując pierwszego zakupu z jednoczesnym uruchomieniem opcji logowania się w celu uzyskania statusu stałego klienta.
 3. Klient składa Zamówienie poprzez wskazanie Produktu, który chciałby zakupić oraz wybranie polecenia „Dodaj do Koszyka”.
 4. W Koszyku Klient nieposiadający indywidualnego konta w Sklepie podaje:

 

 1. zamawiane Produkty,
 2. ilość zamawianych Produktów,
 3. dane personalne,
 4. adres, na jaki Produkty mają zostać dostarczone lub wskazuje na odbiór osobisty,
 5. sposób dostawy,
 6. formę płatności,
 7. formę dokumentu księgowego, który chce otrzymać (fakturę lub paragon),
 8. dane do faktury, jeżeli wybrał taki dokument księgowy.

 

 1. Klient posiadający indywidualne konto w Sklepie wskazuje w Koszyku tylko elementy wymienione w ust. 4 lit. a), b), e) i f) chyba że chciałby zmienić dotychczasowe ustawienia danych opisanych w ust. 4 lit. c), d), g), h).
 2. W Koszyku Klient może podać także kod rabatowy, jeżeli go posiada.Klient może skorzystać tylko z jednego kodu rabatowego podczas dokonywanych zakupów.
 3. Dokumenty księgowe są wystawiane przez Sprzedawcę w chwili, w której zamówione przez Klienta Produkty są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 4. Złożenie Zamówienia uzależnione jest od akceptacji przez Klienta Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zamówieniu na potrzeby jego realizacji, złożenia żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 roku poz. 827 z późn. zm.), a w przypadku umów dotyczących treści cyfrowych (np. e-booków, audiobooków dostarczanych nie na płytach CD lub innych trwałych nośnikach) również zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem wspomnianego terminu do odstąpienia powodującego utratę prawa do odstąpienia.
 5. Procedurę Zamówienia kończy wybór polecenia „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub równoznacznego, oznaczającego zakończenie dokonywania zakupów przez Klienta.
 6. Potwierdzeniem przyjęcia przez Sprzedawcę Zamówienia jest otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy zawierającej oświadczenie o przyjęciu Zamówienia wraz z załączonym Regulaminem oraz wzorcowym formularzem odstąpienia, a także ewentualnie informacją o wyrażonej zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia. Potwierdzenie Zamówienia zawiera także informacje o ilości, cenie, zasadach płatności dotyczących Zamówienia, danych Klienta, danych do wysyłki, terminie realizacji Zamówienia.
 7. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania od Sprzedawcy wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia. Regulamin oraz Zamówienie stanowią warunki Umowy zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 8. Klient może zmodyfikować Zamówienie w zakresie wskazanym w ust. 4 lit. a) – h) do chwili wystawienia przez Sprzedawcę dokumentu księgowego w postaci faktury VAT lub paragonu, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: ksiegarnia@publicat.pl, telefonicznie pod numerem +48 61 652 92 60 lub faksem pod numerem +48 61 652 92 00, z zastrzeżeniem ust. 13.
 9. Modyfikacja Zamówienia przez Klienta w zakresie wskazanym w ust. 4 lit. a) lub b) skutkuje wygaśnięciem Umowy zawartej na podstawie dotychczasowego Zamówienia we wskazanym zakresie, zaś podanie przez Klienta nowych danych opisanych w ust. 4 lit. a) lub b) stanowi nowe Zamówienie. W przypadku zmiany danych wyłącznie z ust. 4 lit. a) lub b), pozostałe dane, tj. opisane w ust. 4 lit. c) – h) są tożsame ze wskazanymi w poprzednim Zamówieniu.

§ 4 Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu z tym zastrzeżeniem, że Klienta i Sprzedawcę wiążą ceny obowiązujące w chwili składania przez niego Zamówienia, które w trakcie realizacji nie podlega zmianom cenowym.
 3. Do Zamówienia doliczane są koszty przesyłki, zgodnie z formą dostawy wybraną przez Klienta.

§ 5 Realizacja Zamówienia i dostawa

 1. Przy każdym Produkcie, także tym umieszczonym w dziale „Zapowiedzi” podany jest szacowany czas, w ciągu którego Zamówienie zostanie przygotowane do wysłania Klientowi i przekazane przewoźnikowi w celu doręczenia pod wskazany przez niego adres bądź przygotowane do osobistego odbioru, czyli „czas realizacji”.
 2. Czas realizacji wynosi maksymalnie 78 godzin od złożenia przez Klienta Zamówienia, jednakże w przypadku, gdy:
  • Klient złoży Zamówienie do godziny 12ej danego dnia i jednocześnie wszystkie zamówione Produkty dostępne są w magazynie Sprzedawcy – Zamówienie zostanie przygotowanie do wysłania lub osobistego odbioru w tym samym dniu,
  • Klient złoży Zamówienie po godzinie 12ej i jednocześnie wszystkie zamówione Produkty dostępne są w magazynie Sprzedawcy – Zamówienie zostanie przygotowane do wysłania lub osobistego odbioru następnego dnia.
  • Klient złoży zamówienie na towar oznaczony jako „Zapowiedzi” czas realizacji liczony jest od momentu pojawienia się Zapowiedzi w sprzedaży oraz stosowanie do punktów wskazanych powyżej.
 3. W przypadku łącznego zamówienia produktów z działu „Zapowiedzi” i innych działów, termin realizacji zamówienia odpowiada późniejszemu terminowi realizacji z działu „Zapowiedzi”. Zamówienie złożone odrębnie na produkty z działu „Zapowiedzi” i odrębnie z innych działów realizowane są niezależnie od siebie oraz w terminach dla nich oznaczonych.
 4. Termin dostarczenia Zamówienia do Klienta obejmuje czas realizacji oraz czas dostawy Zamówienia przez przewoźnika.
 5. Klient może wybrać następujące formy dostawy:
  • za pośrednictwem Poczty Polskiej jako Kurier 48 - Odbiór w PUNKCIE,
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej POCZTEX,
  • za pośrednictwem firmy Paczkomaty InPost,
  • osobisty odbiór w siedzibie Sprzedawcy.
 6. Klient może wybrać następujące formy płatności:
  • gotówką (przy odbiorze osobistym lub za pobraniem),
  • przelewem bankowym na konto Sklepu wskazane na stronie internetowej,
  • przelewem lub kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl.
 7. Wszelkie informacje dotyczące realizacji i dostawy Zamówienia są umieszczone w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę
 8. W przypadku braku lub czasowej niedostępności któregokolwiek z zamówionych przez Klienta Produktów w magazynie, Sprzedawca poinformuje Klienta za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie o zaistniałym stanie faktycznym.
 9. W przypadku opisanym w ust. 8 Klient może:
  • anulować Zamówienie w części dotyczącej Produktu brakującego lub niedostępnego czasowo oraz potwierdzić realizację pozostałej części Zamówienia (Sprzedawca jest wówczas zobowiązany do zrealizowania Zamówienia tylko w pozostałej części),
  • anulować całe Zamówienie (Sprzedawca jest wówczas zwolniony z obowiązku zrealizowania Zamówienia w całości),
  • potwierdzić realizację Zamówienia w części dotyczącej Produktów dostępnych, zaś w przypadku Produktów czasowo niedostępnych ustalić ze Sprzedawcą nowy termin realizacji niedostępnej czasowo części Zamówienia z zastrzeżeniem, że Klient ponosi koszt dostawy jednorazowo.
 10. Klient zobowiązuje się do sprawdzenia przesyłki podczas jej odbioru (co do stanu  opakowania), zaś w razie jakichkolwiek zastrzeżeń odnośnie jej stanu, wszelkie uwagi zgłasza osobie doręczającej.

§ 6 Odstąpienie od umowy

 1. Zamówione Produkty Konsument może zwrócić w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, nie podając przyczyny zwrotu.
 2. W celu realizacji uprawnienia z ust. 1 Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia. Konsument może w tym celu skorzystać z formularza zwrotu, stanowiącego załącznik do Regulaminu, nie jest to jednak obowiązkowe.
 3. Sprzedawca potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu, przesyłając informację, na podany przez Konsumenta adres e-mail.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność, jeżeli wartość Produktu uległa zmniejszeniu, wynikającemu z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Zwrot płatności z tytułu Zamówienia przez Sprzedawcę na rzecz Konsumenta w przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z ust. 1-3 nastąpi w terminie 14 dni od chwili otrzymania przez Sprzedawcę Produktów podlegających zwrotowi, zgodnie z ust. 3 lub otrzymania dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
 7. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Konsument.
 8. Konsument traci prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy zwracany Produkt (np. e-book lub audiobook) został dostarczony Konsumentowi w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Pobierz wzór odstąpienia od umowy

§ 7 Reklamacje (rękojmia za wady)

 1. Reklamacji podlegają Produkty, posiadające wadę fizyczną lub wadę prawną, w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Produkt podlegający reklamacji Klient zobowiązany jest przesłać na adres Sprzedawcy za pośrednictwem Poczty Polskiej, firmy kurierskiej bądź przewoźnika wskazanego przez Sprzedającego (na koszt Sprzedającego), załączając do niego kopię dokumentu księgowego sprzedaży oraz opis wady i numer konta bankowego, na który możliwy będzie ewentualny zwrot Klientowi poniesionych przez niego kosztów przesyłki.
 3. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych począwszy od dnia jej wpływu.
 4. Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedawca niezwłocznie wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad, bądź naprawi Produkt, o ile z uwagi na jego charakter jest to możliwe.
 5. Konsument może jednak zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
 6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 7. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za wady Produktów powstałe z winy Klienta oraz w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

§ 8 Klauzula informacyjna.

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. We wszelkich sprawach związanych ze sposobem przetwarzania danych osobowych można skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem maila rodo@publicat.pl.
 3. Sprzedawca może przetwarzać dane Klienta, ponieważ są one niezbędne do realizacji zawartej Umowy,  a także spełnienia prawnych obowiązków (przede wszystkim finansowo-podatkowych) związanych z ww. Umową. Przepisy prawa wymagają także od Spółki przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 4. Dostęp do danych osobowych Klienta będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Sprzedawcy, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na rzecz Sprzedawcy usługi informatyczne (Seido IT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu), spółce świadczącej usługę hostingu (eFresh sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu), a także podmiotom świadczącym usługi kurierskie.
 5. Dane osobowe Klientów będą przez Sprzedawcę przetwarzane przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń związanych z Umową. Ponadto, w celu rozliczalności Spółka będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 6.  Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Podanie danych w celu realizacji Umowy jest niezbędne do tego, aby Sprzedawca mógł zrealizować Umowę i przesłać kupione Produkty. W przypadku niepodania tych danych osobowych realizacja Zamówienia nie będzie możliwa.  
 8. W oparciu o dane osobowe Klienta nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą zastosowania nie znajdą postanowienia Regulaminu zawarte w: § 3 ust. 8 w zakresie wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Zamówieniu (wyłączenie dotyczy tylko Przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi) oraz § 6 i § 7.
 2. O każdej zamianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. W terminie 14 dni (kalendarzowych) od dnia pierwszego zalogowania się po dacie umieszczenia informacji o zmianach Klient może zaakceptować zmiany Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej. Brak akceptacji zmian w tym terminie będzie jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy, wskutek czego jego konto zostanie usunięte. Zmiany wchodzą w życie po upływie w/w terminu. Do Zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia Zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu cywilnego, zaś wobec Konsumentów – także ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014. 827).
Zapisz się do newslettera
 • Będziesz na bieżąco z naszymi promocjami i specjalnymi ofertami.
 • Nie ominą Cię informacje o nowościach i bestsellerach.

Szanowny Czytelniku, administratorem Twoich danych osobowych jest Publicat Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24. Po zapisaniu się do newslettera, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu informowania Cię o nowościach książkowych i przygotowanych przez nas ofertach specjalnych. Dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej zgody. Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji usługi newslettera. Swoją zgodę możesz wycofać w każdym momencie. Przysługuje Ci także prawo dostępu do danych oraz ich zmiany. Rozwiń / zwiń

Dołącz do nas