Jesteś tutaj

Regulamin konkursu z powieścią „Cuda codzienności” Marii Paszyńskiej

26-10-2021

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej: Konkursem) jest Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000183838, z kapitałem zakładowym w wysokości 8.300.000 zł (w całości opłaconym), NIP: 7822282471.

1.2. Czynności wykonawcze Konkursu należą do Organizatora.

1.3. Konkurs ma na celu promocję dzieł literackich i jest konkursem z dziedziny kultury i sztuki.

1.4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 27.10.2021 r. do dnia 03.11.2021 r.

Wyniki poszczególnych edycji konkursu zostaną ogłoszone po ich zakończeniu dnia: 04.11.2021 r. na profilu Facebooka Organizatora, tj. (https://www.facebook.com/Wydawnictwo-Ksi%C4%85%C5%BCnica-1712601658770030/).

1.5. W konkursie może wziąć udział każdy, z wyłączeniem pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu Konkursu. Przez uczestnika Konkursu (zwanego dalej „Uczestnikiem”) rozumie się osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie, które posiadają zgodę opiekunów prawnych na udział w Konkursie.

1.6. W przypadku osób niepełnoletnich, udział w konkursie uzależniony jest od wcześniejszego przekazania Organizatorowi oświadczenia opiekuna prawnego o wyrażonej zgodzie na udział osoby niepełnoletnie w Konkursie. Zgoda może być przekazana w wiadomości prywatnej za pośrednictwem profilu FB Organizatora.

1.7. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

1.8. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.9. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, polegającego na udzieleniu odpowiedzi na pytanie w formie tekstowej lub fotograficznej, które zostało opublikowane w treści postu ogłaszającego konkurs o następującej treści: „Który z drobiazgów życia codziennego sprawia ci największą radość?”, zwane dalej „Dziełem”.

2.2. O dochowaniu terminu przesłania odpowiedzi decyduje data pierwszej publikacji Dzieła pod postem informującym o Konkursie.

2.3. Opublikowanie Dzieła w związku z Konkursem Organizatora oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody osobiście lub jako opiekun prawny osoby niepełnoletniej na warunki regulaminu Konkursu, a także pełne zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności przez Uczestnika. Uczestnik, któremu zostanie przyznana nagroda w konkursie wyraża zgodę na publikację Dzieła wraz z oznaczeniem swojego autorstwa za pośrednictwem profilu Organizatora na Facebooku.

3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

3.1. Nagrodami w Konkursie jest zestaw: książka Marii Paszyńskiej „Cuda codzienności” oraz kalendarz i zestaw herbat Teekanne.

3.2. Wyboru zwycięskich odpowiedzi w każdej edycji Konkursu dokona komisja konkursowa (zwana dalej: „Komisją”), w skład której będzie wchodzić trzech przedstawicieli Organizatora. Posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu Konkursu, w terminie ustalonym przez Komisję. Do zadań Komisji należy w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. ocena odpowiedzi, według kryteriów, o których mowa w pkt 2.,

c. przyznawanie nagród,

d. udział w wydawaniu nagród,

e. prowadzenie postępowania reklamacyjnego.

3.3. Komisja dokona wyboru najlepszych odpowiedzi oceniając zgłoszenia według kryterium oryginalności i niepowtarzalności. Decyzja Komisji jest ostateczna.

3.4. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez opublikowanie ich na profilu Facebook Organizatora, na którym zamieszczone zostało ogłoszenie konkursowe, w terminach określonych w punkcie 1.4. Regulaminu.

4. ODBIÓR NAGRÓD

4.1. Nagrody zostaną wysłane na koszt własny Organizatora za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adresy podane przez laureatów w prywatnej wiadomości wysłanej do Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook. Uprzednio Organizator poprosi osoby, którym nagrody zostały przyznane o wysłanie w wiadomości prywatnej adresu do wysyłki.

4.2. Warunkiem otrzymania nagród jest przestrzeganie przez Uczestników Konkursu postanowień Regulaminu.

4.3. Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

4.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy nagroda nie zostanie odebrana przez nagrodzonego Uczestnika w ciągu miesiąca, prawo do nagrody wygasa. Nagroda w takim przypadku pozostaje do dyspozycji Organizatora.

5. PRAWA AUTORSKIE

5.1. Uczestnik Konkursu przez akceptację Regulaminu, oświadcza, że Dzieło jest jego autorstwa i nie narusza żadnych praw osób trzecich. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Uczestnik zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki prawne i faktyczne calem zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich.

5.2. Organizator, z chwilą wydania nagrody, nabywa własność nagrodzonych odpowiedzi oraz całość autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych – w stosunku do nagrodzonych odpowiedzi, stanowiących utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.), na następujących, znanych w chwili wydania nagrody, polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b. wprowadzanie do obrotu oryginału Dzieła oraz jego opracowaniami

albo egzemplarzami, na których Dzieło utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy (w Polsce i za granicą),

c. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, remitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy,

d. modyfikowanie utworów w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części,

e. swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez Organizatora,

f. modyfikowanie odpowiedzi w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów odpowiedzi lub całości.

5.2. Laureatowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Dzieła na każdym odrębnym polu eksploatacji.

5.3. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania nagrodzonych Dzieł, odpowiedniego opracowywania Dzieł. Zgłoszenie Dzieła do Konkursu oznacza zgodę na publiczne udostępnieniu nagrodzonego Dzieła w terminie wybranym przez Organizatora oraz rezygnację z nadzoru nad sposobem korzystania z Dzieła jako utworu.

5.4. Na żądanie Organizatora, laureat Konkursu (bądź opiekun prawny laureata) zobowiązuje się podpisać z Organizatorem umowę potwierdzającą przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dzieła na Organizatora, uwzględniającą założenia wskazane w pkt 5.1 i 5.3.

6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.

6.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres uczestnika Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.

6.4. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik Konkursu o decyzji Komisji Konkursowej zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

7.2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

8.1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator.

8.2. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu przez Organizatora można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem maila: rodo@publicat.pl.

8.3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu przeprowadzenie konkursu i przekazania nagrody laureatom, co odbywa się na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO), tj. o podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz uzasadnionego interesu Administratora danych jakim jest możliwość komunikacji z Uczestnikami konkursu, a ponadto dane będą także przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

8.4. Dostęp do danych osobowych Uczestników Konkursu będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Organizatora, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na rzecz Organizatora usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi hostingowe oraz portalowi społecznościowemu za pośrednictwem którego prowadzony jest Konkurs.

8.5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przez Organizatora przetwarzane przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych realizacją Konkursu.

8.6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Brak podania danych w tym zakresie uniemożliwi zidentyfikowanie osób biorących udział w Konkursie, a następnie wyłonienia laureata i przekazania nagrody.

8.7. Uczestnikowi Konkursu przysługują następujące prawa związane z faktem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora:

a) prawo dostępu do danych: w każdej chwili Uczestnik Konkursu może zasięgnąć informacji o tym, jakie dane osobowe Organizator przechowuje,

b) prawo do sprostowania danych: Uczestnik Konkursu może żądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także uzupełnienia niekompletnych danych,

c) prawo do ograniczenia danych: Uczestnik Konkursu może żądać, aby przetwarzanie jego danych osobowych ograniczyło się wyłącznie do ich przechowywania,

d) prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym): Uczestnik konkursu może żądać usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Uczestnik Konkursu nie może skorzystać z tego prawa w sytuacji, gdy nie minął okres przez jaki możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.

8.8. W oparciu o dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje. Nie będą podlegały profilowaniu.

8.9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdyby Organizator przetwarzał dane osobowe w sposób niezgodny z prawem.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną pod adres Publicat S.A., ul. Chlebowa 24, 61-003 Poznań. Regulamin dostępny będzie również w siedzibie Publicat S.A. oraz stronie: https://publicat.pl/aktualnosc/regulamin-konkursu-z-powiescia-cuda-codziennosci-marii-paszynskiej. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach reklamowych (w tym na plakatach informacyjnych) mają charakter jedynie informacyjny.

9.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.3. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres siedziby Organizatora albo oświadczenie zgłoszone Organizatorowi w prywatnej wiadomości za pośrednictwem jego profilu na Facebooku.

9.4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie.

9.5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez uczestnika na osobę trzecią.

Wersja Regulaminu Konkursu z dnia 26.10.2021

Zapisz się do newslettera
  • Będziesz na bieżąco z naszymi promocjami i specjalnymi ofertami.
  • Nie ominą Cię informacje o nowościach i bestsellerach.

Wybierz co najmniej jedno wydawnictwo:

Szanowny Czytelniku, administratorem Twoich danych osobowych jest Publicat Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24. Po zapisaniu się do newslettera, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu informowania Cię o nowościach książkowych i przygotowanych przez nas ofertach specjalnych. Dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej zgody. Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji usługi newslettera. Swoją zgodę możesz wycofać w każdym momencie. Przysługuje Ci także prawo dostępu do danych oraz ich zmiany. Rozwiń / zwiń

Dofinansowanie z funduszy UE