Jesteś tutaj

REGULAMIN KONKURSU „Codziennie fit”

20-05-2019

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej: Konkursem) jest Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24, BDO: 000108370, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000183838, z kapitałem zakładowym w wysokości 8.300.000 zł (w całości opłaconym), NIP: 7822282471.

1.2. Czynności wykonawcze Konkursu należą do Organizatora.

1.3. Konkurs ma na celu promocję aktywności sportowej wśród kobiet, a także dzieł literackich związanych z tematyką sportową i jest konkursem z dziedziny kultury i sportu.

1.4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 20.05 do dnia 15.07.2019 r.

Wyniki poszczególnych edycji konkursu zostaną ogłoszone po ich zakończeniu dnia: 16.07.2019 r. na profilu Facebook Organizatora, tj.: https://www.facebook.com/wydawnictwopublicat/

1.5. Przez uczestniczki Konkursu (zwanej dalej „Uczestniczkami” lub pojedynczo „Uczestniczką”) rozumie się  kobiety, które w dniu ogłoszenia konkursu ukończyły 18 rok życia. Uczestniczką Konkursu nie mogą być pracownice Organizatora oraz członkinie ich rodzin, a także inne kobiety bezpośrednio uczestniczące w organizowaniu i przygotowaniu Konkursu.

1.6. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.

1.7. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.8. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wykonanie zadania konkursowego, polegającego na:

a. zgłoszeniu się do wzięcia udziału w Konkursie pod postem informującym o jego ogłoszeniu na profilu Facebook Organizatora w terminie do dnia 15.07.2019 r., i

b. udokumentowaniu w dowolnej formie (np. filmy, zdjęcia) wyzwania trwającego 8 tygodni (od 20.05.2019 r. do dnia 15.07.2019 r.), polegającego na wykonywaniu codziennych treningów oraz wykorzystywania zaleceń dietetycznych według wskazówek z książki, pt.: „Codziennie fit”, autorstwa Marty Hennig, zwanego dalej „Dokumentacją” i

b. publikowaniu Dokumentacji na profilu Facebook lub Instagram Uczestniczki Konkursu o profilu publicznym, z hasztagiem: #wyzwanieCF i #motywator przez czas trwania Konkursu.

2.2. O dochowaniu terminu zgłoszenia do Konkursu decyduje data pierwszej publikacji zgłoszenia pod postem informującym o Konkursie. W Konkursie bierze udział każde zgłoszenie, niezależnie od ilości przesłanej Dokumentacji.

2.3. Opublikowanie Dokumentacji w związku z Konkursem Organizatora oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażenie zgody na warunki regulaminu Konkursu, a także pełne zwolnienie serwisu Facebook i Instagram z odpowiedzialności przez Uczestniczkę. Uczestniczka, której zostanie przyznana nagroda w Konkursie wyraża zgodę na publikację Dokumentacji wraz z oznaczeniem swojego autorstwa za pośrednictwem profilu Organizatora na Facebooku.

2.4. W przypadku, gdy Dokumentacja zawiera wizerunek Uczestniczki Konkursu, wyraża ona zgodę na jego rozpowszechnienie na warunkach wskazanych w regulaminie. Na żądanie Organizatora, Uczestniczka Konkursu złoży pisemną zgodę na rozpowszechnienie swojego wizerunku, w szczególności w zakresie wskazanym punkcie 5.

 

3. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W KONKURSIE

3.1. Nagrodą w konkursie jest jeden bilet na obóz sportowy „Codziennie Fit Camp powered by PUMA” o wartości 1.899,00 zł, organizowanym przez Patryka Kruka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CF Patryk Kruk, NIP: 8982240619. Ponadto Organizator przyzna dwóm wybranym Uczestniczkom wyróżnienia. Każda z dwóch wyróżnionych Uczestniczek otrzyma zestaw, w skład którego będą wchodzić: 2 opakowania pieczywa VEGA LEKKIE buraczek SONKO + 2 opakowania VEGA LEKKIE pomidor SONKO + gryczane wafle w czekoladzie deserowej SONKO, a także worek na odzież i obuwie marki PUMA.

3.2. Wyboru zwycięskiej i wyróżnionej Dokumentacji dokona komisja konkursowa (zwana dalej: „Komisją”), w skład której będzie wchodzić trzech przedstawicieli Organizatora. Posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu Konkursu, w terminie ustalonym przez Komisję. Do zadań Komisji należy w szczególności:

a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,

b. ocena Dokumentacji, według kryteriów, o których mowa w pkt 3.3.,

c. przyznawanie nagrody i wyróżnień,

d. udział w wydaniu nagrody i wyróżnień,

e. prowadzenie postępowania reklamacyjnego.

3.3. Komisja dokona wyboru najlepszych Dokumentacji oceniając je pod względem systematyczności wykonywanych ćwiczeń, wykazaniu że ćwiczenia są wykonywane zgodnie z książką autorstwa Marty Henning, a także biorąc pod uwagę kryterium oryginalności i niepowtarzalności Dokumentacji. Decyzja Komisji jest ostateczna.

3.4. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez opublikowanie ich na profilu Facebook Organizatora, na którym zamieszczone zostało ogłoszenie konkursowe, w terminach określonych w punkcie 1.4. Regulaminu.

 

4. ODBIÓR NAGRODY

4.1. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora, na adres mailowy podany przez laureata w prywatnej wiadomości wysłanej do Organizatora za pośrednictwem portalu Facebook. Uprzednio Organizator poprosi osobę, której nagroda została przyznana o wysłanie w wiadomości prywatnej adresu mailowego do wysyłki nagrody. Powyższe zdanie stosuje się odpowiednio do wyróżnień.

4.2. Warunkiem otrzymania nagrody jest przestrzeganie przez Uczestniczkę Konkursu postanowień Regulaminu.

4.3. Laureatowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego.

4.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od dnia wysłania prośby o przekazanie adresu mailowego do wysyłki nagrody, Uczestniczka Konkursu nie przekaże tego adresu, prawo do nagrody wygasa. Nagroda w takim przypadku pozostaje do dyspozycji Organizatora.

 

5. PRAWA AUTORSKIE

5.1. Uczestniczka Konkursu przez akceptację Regulaminu, oświadcza, że Dokumentacja jest jej autorstwa i nie narusza żadnych praw osób trzecich. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym Uczestniczka zobowiązuje się podjąć wszelkie kroki prawne i faktyczne calem zaspokojenia ewentualnych roszczeń osób trzecich.

5.2. Organizator, z chwilą wydania nagrody i wyróżnień, nabywa własność nagrodzonych Dokumentacji oraz całość autorskich praw majątkowych wraz z wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych – w stosunku do nagrodzonej Dokumentacji, stanowiącej utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.),
na następujących, znanych w chwili wydania nagrody, polach eksploatacji:

 1. utrwalanie i zwielokrotnianie utworów oraz ich opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym na potrzeby utworów audiowizualnych,
 2. wprowadzanie do obrotu oryginału Dokumentacji oraz jego opracowań albo egzemplarzy, na których Dokumentację utrwalono – wprowadzania do obrotu w Polsce i za granicą,
 3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie w prasie, w sieci internetowej, na plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach promocji lub reklamy, w tym za pośrednictwem stron internetowych lub mediów społecznościowych Organizatora,
 4. modyfikowanie utworów w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części,
 5. swobodne używanie i korzystanie z utworów oraz ich pojedynczych elementów w zakresie reklamy, promocji lub oznaczenia towarów, dokonywane przez Organizatora,
 6. modyfikowanie Dokumentacji w całości lub części oraz dokonywanie ich opracowań w całości lub części, w szczególności prawo do korekty, przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji poszczególnych elementów Dokumentacji lub całości.

5.2.  Laureatowi nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Dokumentacji na każdym odrębnym polu eksploatacji.

5.3. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania nagrodzonej Dokumentacji, odpowiedniego opracowywania Dokumentacji. Zgłoszenie Dokumentacji do Konkursu oznacza zgodę na publiczne udostępnieniu nagrodzonej Dokumentacji w terminie wybranym przez Organizatora oraz rezygnację z nadzoru nad sposobem korzystania z Dokumentacji jako utworu.

5.4. Na żądanie Organizatora, laureat lub wyróżnione Uczestniczki Konkursu zobowiązuje się podpisać z Organizatorem umowę potwierdzającą przeniesienie majątkowych praw autorskich do Dokumentacji na Organizatora, uwzględniającą założenia wskazane w pkt 2.4 oraz 5.1 i 5.3.

 

6. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.

6.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres do kontaktu Uczestniczki Konkursu, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

6.3. Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję Konkursową w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.

6.4. Decyzja Komisji Konkursowej w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestniczka Konkursu o decyzji Komisji Konkursowej zostanie powiadomiona pisemnie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne w tym zapewniające dostęp do sieci Internet.

7.2. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesyłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.

7.3. Organizator nie jest odpowiedzialny za skutki stosowania przez Uczestniczki Konkursu rad dietetycznych i wykonywania zestawu ćwiczeń proponowanych w publikacji książkowej, o której mowa w pkt 2.1. b.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z Konkursem jest Organizator.
 2. Dodatkowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Uczestnika Konkursu przez Organizatora można uzyskać kontaktując się z Organizatorem za pośrednictwem maila: rodo@publicat.pl
 3. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe Uczestnika w celu przeprowadzenie konkursu i przekazania nagrody laureatowi, a następnie w celu korzystania z praw do Dokumentacji i stworzenia relacji z przebiegu Konkursu, co odbywa się na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj. uzasadnionego interesu Administratora danych jakim jest możliwość przeprowadzenia Konkursu, promocji marki własnej Organizatora, a także  prowadzenia komunikacji z Uczestniczkami konkursu, a ponadto dane będą także przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 4. Dostęp do danych osobowych Uczestników Konkursu będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Organizatora, administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na rzecz Organizatora usługi informatyczne, podmiotom świadczącym usługi hostingowe oraz portalowi społecznościowemu za pośrednictwem którego prowadzony jest Konkurs, a w przypadku laureata także organizatorowi obozu sportowego „Codziennie Fit Camp powered by PUMA”. 
 5. Dane osobowe Uczestniczek Konkursu będą przez Organizatora przetwarzane przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych realizacją Konkursu.
 6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Brak podania danych w tym zakresie uniemożliwi zidentyfikowanie osób biorących udział w Konkursie, a następnie wyłonienia laureata i przekazania nagrody.
 7. Uczestniczkom Konkursu przysługują następujące prawa związane z faktem przetwarzania danych osobowych przez Organizatora:
 1. prawo dostępu do danych: w każdej chwili Uczestniczka Konkursu może zasięgnąć informacji o tym, jakie dane osobowe Organizator przechowuje,
 2. prawo do sprostowania danych: Uczestniczka Konkursu może żądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także uzupełnienia niekompletnych danych,
 3. prawo do ograniczenia danych: Uczestniczka Konkursu może żądać, aby przetwarzanie jej danych osobowych ograniczyło się wyłącznie do ich przechowywania,
 4. prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym): Uczestniczka Konkursu może żądać usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Uczestniczka Konkursu nie może skorzystać z tego prawa w sytuacji, gdy nie minął okres przez jaki możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z Konkursem.
  1. W oparciu o dane osobowe Uczestniczki Konkursu nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje. Nie będą podlegały profilowaniu.
  2. Uczestniczkom Konkursu przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdyby Organizator przetwarzał dane osobowe w sposób niezgodny z prawem.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną pod adres Publicat S.A., ul. Chlebowa 24, 61-003 Poznań. Regulamin dostępny będzie również w siedzibie Publicat S.A. oraz stronie: bit.ly/RegulaminCodziennieFit. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach reklamowych (w tym na plakatach informacyjnych) mają charakter jedynie informacyjny.

9.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

9.3. Uczestnik Konkursu może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie złożone na adres siedziby Organizatora albo oświadczenie zgłoszone Organizatorowi w prywatnej wiadomości za pośrednictwem jego profilu na Facebooku.

9.4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestniczkę Konkursu, Organizator uprawniony jest do wykluczenia Uczestniczki z udziału w Konkursie.

9.5. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez uczestnika na osobę trzecią.

 

Wersja Regulaminu Konkursu z dnia 20.05.2019 r.

 
Produkt chwilowo niedostępny
Produkt w koszyku
Przedsprzedaż - dostawa w dniu: 24.08.2022
Produkt chwilowo niedostępny
Produkt w koszyku
Zapisz się do newslettera
 • Będziesz na bieżąco z naszymi promocjami i specjalnymi ofertami.
 • Nie ominą Cię informacje o nowościach i bestsellerach.

Wybierz co najmniej jedno wydawnictwo:

Szanowny Czytelniku, administratorem Twoich danych osobowych jest Publicat Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24. Po zapisaniu się do newslettera, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu informowania Cię o nowościach książkowych i przygotowanych przez nas ofertach specjalnych. Dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej zgody. Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji usługi newslettera. Swoją zgodę możesz wycofać w każdym momencie. Przysługuje Ci także prawo dostępu do danych oraz ich zmiany. Rozwiń / zwiń

Dofinansowanie z funduszy UE