Jesteś tutaj

Regulamin akcji promocyjnej "Czy wiesz, co jesz?" - promocja na naczynia Silesia.

10-12-2019

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji jest Publicat S.A., 61-003 Poznań, ul. Chlebowa 24, NIP: 7822282471, numer BDO: 000108370, Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, nr KRS: 0000183838, kapitał zakładowy 8 300 000 zł (w całości opłacony), zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Promocja polega na możliwości otrzymania jednorazowego kodu rabatowego w wysokości 15% naczyń emaliowanych z serii Silesia, do zakupu na stronie https://www.pieknowdomu.pl/silesia, w związku z zakupem książki, pt.: „ Czy wiesz, co jesz?”, autorstwa Katarzyny Bosackiej. Promocja nie dotyczy ofert promocyjnych i wyprzedażowych.

 3. Akcja obowiązuje od dnia 10.12.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku lub do wyczerpania limitu, określonego w § 2 ust. 2 regulaminu.

 4. Akcja skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych (klientów) Organizatora, z wyłączeniem jego pracowników oraz członków ich rodzin, posiadających dostęp do Internetu które zaakceptowały niniejszy regulamin, zwanych dalej „Uczestnikami”.

 5. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 6. Akcja ma na celu promocję i reklamę Organizatora.

 7. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

 § 2 WARUNKI AKCJI

 1. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest zgłoszenie Uczestnika, polegające na przesłaniu dowodu zakupu książki autorstwa Katarzyny Bosackiej pt. „Czy wiesz, co jesz?” na adres e-mail publicat@publicat.pl lub poprzez wiadomość prywatną za pośrednictwem fanpage "Wydawnictwo Publicat" (dalej „Zgłoszenie”).

 2. Organizator przekaże zgłaszającemu jednorazowy kod rabatowy uprawniający do dokonania zakupów z rabatem -15% wszystkich naczyń emaliowanych z serii Silesia, dokonanych za pośrednictwem strony internatowej www.pieknowdomu.pl. Promocja nie dotyczy ofert promocyjnych i wyprzedażowych (dalej „kod rabatowy”)

 3. W przypadku wyczerpania limitu, określonego w ust. 2, akcja ulega automatycznemu zakończeniu.

 4. Uczestnikowi za każdy przesłany dowód zakupu 1 książki przysługuje 1 kod rabatowy.

 § 3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia akcji Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres e-mail: publicat@publicat.pl lub pisemnie na adres: Publicat S.A. ul. Chlebowa 24, 61-003 Poznań.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne biorącego udział w akcji (imię i nazwisko albo e-mail lub numer telefonu do kontaktu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony mailowo lub telefonicznie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§ 4 KLAUZULA INFORMACYJNA

 

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Uczestnika jest Publicat Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24, zwana dalej „Spółką”,

 2. W celu uzyskania więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Spółkę, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: rodo@publicat.pl,

 3. Dane osobowe Uczestnika Spółka przetwarza w celu przeprowadzenia promocji oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

 4. Dostęp do danych osobowych Uczestnika będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Spółki oraz administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne.

 5. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane do upływu okresu, przez jaki możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń. Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w akcji promocyjnej.

 8. W oparciu o dane osobowe Uczestnika nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą podlegały profilowaniu.

 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Produkt chwilowo niedostępny
Produkt w koszyku
Przedsprzedaż - dostawa w dniu: 24.08.2022
Produkt chwilowo niedostępny
Produkt w koszyku
Zapisz się do newslettera
 • Będziesz na bieżąco z naszymi promocjami i specjalnymi ofertami.
 • Nie ominą Cię informacje o nowościach i bestsellerach.

Wybierz co najmniej jedno wydawnictwo:

Szanowny Czytelniku, administratorem Twoich danych osobowych jest Publicat Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24. Po zapisaniu się do newslettera, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu informowania Cię o nowościach książkowych i przygotowanych przez nas ofertach specjalnych. Dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej zgody. Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji usługi newslettera. Swoją zgodę możesz wycofać w każdym momencie. Przysługuje Ci także prawo dostępu do danych oraz ich zmiany. Rozwiń / zwiń

Dofinansowanie z funduszy UE