Jesteś tutaj

Regulamin "Akcji pod psem 2"

25-01-2019

 

REGULAMIN AKCJI

„AKCJA POD PSEM 2”

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem akcji jest Publicat S.A., 61-003 Poznań, ul. Chlebowa 24, NIP: 7822282471, numer BDO: 000108370, Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, nr KRS: 0000183838, kapitał zakładowy 8 300 000 zł (w całości opłacony), zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Akcja polega na przekazaniu przez Organizatora 2 złotych dla Fundacji Międzynarodowego Ruchu na Rzecz Zwierząt - Viva! Oddział Korabiewice (96-330 Puszcza Mariańska, Korabiewice 11) za każde prawidłowe zgłoszenie uczestnika do akcji.
 3. Akcja obowiązuje od dnia 30.01.2019 roku do dnia 13.02.2019 r. lub do wyczerpania limitu, określonego w § 2 ust. 2 regulaminu.
 4. Akcja skierowana jest do pełnoletnich osób fizycznych (klientów) Organizatora, z wyłączeniem jego pracowników oraz członków ich rodzin, posiadających dostęp do Internetu oraz publiczne konto w serwisie Instagram, które zaakceptowały niniejszy regulamin, zwanych dalej „Uczestnikami”.
 5. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Akcja ma na celu promocję i reklamę Organizatora oraz promowanie wspierania schronisk dla zwierząt.
 7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

 

 § 2 WARUNKI AKCJI

 1. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest zgłoszenie Uczestnika, polegające na zrobieniu i opublikowaniu na swoim profilu Instagram zdjęcia, przedstawiającego przynajmniej jedną książkę z serii „Kryminał pod psem” autorstwa Marty Matyszczak, opisując je w następujący sposób: #akcjapodpsem2, #kryminałpodpsem (lub #kryminalpodpsem), (dalej „Zgłoszenie”).
 2. Organizator przekaże schronisku wskazanemu w § 1 ust. 2 regulaminu 2 złote za każde zgłoszenie Uczestnika, z zastrzeżeniem, iż maksymalnie będzie to kwota 2.000,00 złotych.
 3. W przypadku wyczerpania limitu, określonego w ust. 2, akcja ulega automatycznemu zakończeniu.
 4. Uczestnik może zamieścić na profilu Instagram w ramach Zgłoszenia do akcji dowolną liczbę zdjęć, jednak w zakresie przekazanych pieniędzy będą one liczone jako jedno Zgłoszenie
  i niezależnie od ich ilości Organizator przekaże w/w schronisku 2 złote.
 5. Publikowane w ramach akcji zdjęcia nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich, w szczególności: zabronione jest zamieszczenie treści o charakterze obraźliwym, wulgarnym, oszczerczym, ksenofobicznym, rewizjonistycznym oraz treści, które mogłyby godzić w dobre imię czy honor innej osoby; zabronione jest zamieszczenie treści promujących towary uzyskane w sposób nielegalny; zabronione jest zamieszczenie treści, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa do znaków towarowych czy chronionych symboli, prawa autorskie czy prawa osobiste.

 

 § 3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia akcji Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres e-mail: natalia.stecka@publicat.pl lub pisemnie na adres: Publicat S.A. ul. Chlebowa 24, 61-003 Poznań.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne biorącego udział w akcji (imię i nazwisko albo nazwa użytkownika aplikacji Instagram, e-mail albo numer telefonu do kontaktu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostanie o sposobie rozpatrzenia reklamacji powiadomiony mailowo lub telefonicznie w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

§ 4 KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe Uczestnika jest Publicat Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24, zwana dalej „Spółką”,
 2. W celu uzyskania więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych Uczestnika przez Spółkę, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: rodo@publicat.pl,
 3. Dane osobowe Uczestnika Spółka przetwarza w celu przeprowadzenia promocji oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.
 4. Dostęp do danych osobowych Uczestnika będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Spółki oraz administratorom systemów informatycznych, którzy świadczą na naszą rzecz usługi informatyczne, a także właścicielowi portalu społecznościowego Instagram.
 5. Dane osobowe będą przez nas przetwarzane do upływu okresu, przez jaki możliwe jest dochodzenie ewentualnych roszczeń. Ponadto, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Spółka zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w akcji promocyjnej.     
 8. W oparciu o dane osobowe Uczestnika nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, tj. nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Authentic Nike Sneakers | Air Jordan 1 High University Blue Shirts Shirt to Match
Zapisz się do newslettera
 • Będziesz na bieżąco z naszymi promocjami i specjalnymi ofertami.
 • Nie ominą Cię informacje o nowościach i bestsellerach.

Szanowny Czytelniku, administratorem Twoich danych osobowych jest Publicat Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24. Po zapisaniu się do newslettera, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu informowania Cię o nowościach książkowych i przygotowanych przez nas ofertach specjalnych. Dane osobowe będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej zgody. Podanie przez Ciebie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji usługi newslettera. Swoją zgodę możesz wycofać w każdym momencie. Przysługuje Ci także prawo dostępu do danych oraz ich zmiany. Rozwiń / zwiń

Dofinansowanie z funduszy UE